O projektu BETTY

Projekt Betty si klade za cíl odhalit cukrovku (diabetes) 1. typu u dětí ještě předtím, než se objeví její příznaky. Včasná diagnostika umožní včasnou léčbu a předejde komplikacím ohrožujícím zdraví, které začátek cukrovky často provázejí.

Zjistěte více

Co je diabetes 1. typu

Diabetes 1. typu neboli cukrovka je závažné autoimunitní onemocnění, při kterém tělo nedokáže dobře hospodařit s glukózou. V důsledku nepřiměřené imunitní reakce dochází při diabetu 1. typu k úbytku buněk vyrábějících inzulin. Pokud nemoc propukne, je možné ji léčit pouze podáváním inzulinu. Trvá několik let, než onemocnění dospěje do fáze, kdy je nutné léčbu inzulinem zahájit.

Přečtěte si více o diabetu zde.

Jak screening funguje?

V časných fázích diabetu jsou u dítěte přítomny specifické autoprotilátky proti vlastním buňkám vyrábějícím inzulin. Screening je založen na vyšetření přítomnosti těchto autoprotilátek v krvi dítěte. Pro vyšetření stačí odebrat malé množství krve z prstu po vpichu drobnou jehličkou.

Proč nechat své dítě otestovat?

Prevence zdraví ohrožujících komplikací

Nižší riziko akutních i dlouhodobých komplikací.

Časná diagnostika a odborné poradenství

Rodina je lépe připravena na onemocnění a jeho léčbu, což může snížit úzkost a zvýšit kvalitu jejich života.

Včasné zahájení léčby

Mírnější průběh onemocnění

Zahraniční data ukazují na lepší dlouhodobé výsledky u dětí s diabetem, které byly diagnostikovány díky screeningu.

Možnost zapojení do inovativních klinických studií

Již nyní probíhají klinické studie zaměřené na oddálení diabetu 1.typu.

Úspěchy české dětské diabetologie

Dětská diabetologie je v ČR organizována v rámci větších Center léčby dětského diabetu a menších diabetologických ambulancí, které zajišťují velmi husté pokrytí s dobrou dosažitelností dětských diabetologů v rámci krajů. Od roku 2013 poskytují diabetologické ambulance anonymně data do České národní databáze dětského diabetu (ČENDA) na jejímž základě víme, že v roce 2022 bylo v ČR léčeno 4082 dětí a adolescentů s diabetem 1. typu (DM1T1D). Zároveň díky ní víme, že kompenzace dětí s DM1 v ČR dosahuje úrovně srovnatelné s nejlepšími centry ve světě a je například lepší než v Německu či USA. Této úrovně a zejména markantního zlepšení výsledků i kvality života dětí s DM1 i jejich rodičů v průběhu posledních 10 let bylo dosaženo zejména díky rozšíření a úhradě moderních technologií v léčbě DM1 – tedy kontinuálních monitorů glykémie a inzulinových pump s hybridní uzavřenou smyčkou.

Ke skvělým úspěchům pomáhá rovněž velmi úzce spolupracující komunita dětských diabetologů, jež každoročně sdílí nové poznatky v rámci tradičních Dnů dětské diabetologie a také aktivní organizace sdružující pacienty a rodiče dětí a adolescentů s DM1 mezi nimiž a diabetology probíhá velmi živá komunikace v rámci pravidelného společného Diakongresu. V komunikaci s regulačními orgány se pak angažuje Sekce dětské diabetologie při České Diabetologické Společnosti ČLS JEP.

Součástí rychle se rozvíjejících se lékařských oborů, k nimž dětská diabetologie bezpochyby patří, jsou i úspěchy na poli vědy. Články z českých pracovišť (v současné době se zaměřením zejména na technologie a dietní opatření v léčbě T1D) se pravidelně objevují ve významných odborných periodicích, přičemž na řadě projektů spolupracují česká pracoviště s předními světovými centry. Další podstatnou kapitolou jsou klinické studie farmakologických firem, které se snaží přispět k prevenci či vyléčení DM1T1D. Vzhledem k vysoké úrovni české diabetologie a její provázanosti s dalšími evropskými institucemi je ČR stran klinických studií velmi oblíbenou lokalitou, což nám pomáhá doručit nejnovější a nejnadějnější léčebné postupy včas k našim pacientům.